Vragen en antwoorden herziening luchtruim

Vragen en antwoorden


Hoe verloopt de procedure en inspraak voor de herziening van het luchtruim?


Van 10 september tot en met 7 oktober 2019 kan iedereen zijn mening geven over de onderwerpen van de milieueffectrapportage (plan-MER) over de indeling van het luchtruim. Eind 2020 bepaalt het kabinet met een voorkeursbeslissing de nieuwe indeling.

Stappen procedure herziening luchtruim

 • eind 2017: aankondiging nieuwe indeling luchtruim in regeerakkoord;
 • april 2019: startbeslissing;
 • september 2019: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD);
 • 10 sept. t/m 7 okt. 2019: mening publiek in zienswijzenprocedure over NRD;
 • oktober 2019: advies Commissie voor de m.e.r. over de NRD;
 • najaar 2019: IenW beantwoordt zienswijzen NRD in nota van antwoord;
 • zomer 2020: kabinet neemt concept-voorkeursbeslissing met plan-MER;
 • oktober 2020: advies Commissie voor de m.e.r. over concept-voorkeursbeslissing, plan-MER;
 • najaar 2020: mening publiek in zienswijzenprocedure over voorkeursbeslissing;
 • november 2020: nota van antwoord over zienswijzen concept-voorkeursbeslissing;
 • eind 2020: definitieve voorkeursbeslissing kabinet indeling luchtruim.
Tijdlijn herziening van het luchtruim (klik voor grotere afbeelding)
Tijdlijn herziening van het luchtruim (klik voor grotere afbeelding)

Hoe zijn provincies en gemeenten betrokken bij de luchtvaart in Nederland?

 

Voor de participatie van burgers heeft elke provincie een kerngroep Luchtvaart. Daarin zitten onder meer een gedeputeerde en een wethouder van een gemeente uit de provincie. Daarnaast praten provincies in het bestuurlijk overleg met de Rijksoverheid over luchtvaart. Met gemeenten overlegt de Rijksoverheid hierover in de commissie Mobiliteit van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Samenstelling kerngroep Luchtvaart

In de kerngroep Luchtvaart zit per provincie ook een vertegenwoordiger van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en/of Defensie. Daarnaast beslist elke kerngroep zelf over zijn samenstelling. Denk aan deelnemers namens:

 • bewoners
 • bedrijfsleven
 • maatschappelijke organisaties

Taken kerngroep Luchtvaart

De kerngroepen bespreken onderwerpen over luchtvaart die in hun regio spelen. Ze helpen IenW bij het organiseren van maatschappelijke participatie over de Luchtvaartnota en de herziening van het luchtruim. Zodat IenW kan reageren op vragen, opvattingen en zorgen van belanghebbenden. De kerngroepen geven gevraagd en ongevraagd advies over de betrokkenheid aan IenW dat eindverantwoordelijk is.

Kerngroepen aanvullend op bestaande overlegstructuur

De kerngroepen zijn aanvullend op andere overleggen rond luchthavens. Zoals:

 • Omgevingsraad Schiphol (ORS)
 • Commissies Regionaal Overleg (CRO’s)
 • Commissies Overleg & Voorlichting Milieu (COVM’s)

Bestuurlijke overleg provincies en gemeenten

Provincies dragen ook op andere manieren bij aan de totstandkoming van de Luchtvaartnota en de herziening van het luchtruim. De provincies via de bestuurlijke overleggen met de Rijksoverheid. De gemeenten via de commissie Mobiliteit van VNG. De afspraken moeten ervoor zorgen dat de regio voldoende wordt gehoord bij de keuzes.