Vragen en antwoorden Luchtvaartnota 2020-2050


Hoe verloopt de procedure en inspraak voor de plan-MER Luchtvaartnota?


Van 20 maart tot en met 16 april 2019 liep de zienswijzenprocedure waarbij iedereen zijn mening kon geven over de onderwerpen van de milieueffectrapportage (plan-MER) over de Luchtvaartnota. In de zomer van 2020 stelt het kabinet de Luchtvaartnota 2020-2050 vast.

Stappen procedure Luchtvaartnota

 • 20 maart tot en met 16 april 2019: publiek kan mening geven in zienswijzenprocedure over Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD);
 • april 2019: advies Commissie voor de m.e.r. over de NRD;
 • eind 2019: IenW stelt plan-MER op en beantwoordt zienswijzen in nota van antwoord;
 • eind 2019: ontwerp Luchtvaartnota en plan-MER naar Tweede Kamer;
 • begin 2020: nieuwe zienswijzenprocedure
 • voorjaar 2020: advies Commissie voor de m.e.r. over ontwerp-Luchtvaartnota en plan-MER
 • zomer 2020: kabinet stelt Luchtvaartnota vast.
procedure en inspraak voor de plan-MER Luchtvaartnota
Tijdlijn procedure en inspraak voor de plan-MER Luchtvaartnota (klik voor grotere afbeelding)

Hoe zijn provincies en gemeenten betrokken bij de luchtvaart in Nederland?


Voor de participatie van burgers heeft elke provincie een kerngroep Luchtvaart. Daarin zitten onder meer een gedeputeerde en een wethouder van een gemeente uit de provincie. Daarnaast praten provincies in het bestuurlijk overleg met de Rijksoverheid over luchtvaart. Met gemeenten overlegt de Rijksoverheid hierover in de commissie Mobiliteit van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Samenstelling kerngroep Luchtvaart

In de kerngroep Luchtvaart zit per provincie ook een vertegenwoordiger van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en/of Defensie. Daarnaast beslist elke kerngroep zelf over zijn samenstelling. Denk aan deelnemers namens:

 • bewoners
 • bedrijfsleven
 • maatschappelijke organisaties

Taken kerngroep Luchtvaart

De kerngroepen bespreken onderwerpen over luchtvaart die in hun regio spelen. Ze helpen IenW bij het organiseren van maatschappelijke participatie over de Luchtvaartnota en de herziening van het luchtruim. Zodat IenW kan reageren op vragen, opvattingen en zorgen van belanghebbenden. De kerngroepen geven gevraagd en ongevraagd advies over de betrokkenheid aan IenW dat eindverantwoordelijk is.

Kerngroepen aanvullend op bestaande overlegstructuur

De kerngroepen zijn aanvullend op andere overleggen rond luchthavens. Zoals:

 • Omgevingsraad Schiphol (ORS)
 • Commissies Regionaal Overleg (CRO’s)
 • Commissies Overleg & Voorlichting Milieu (COVM’s)

Bestuurlijke overleg provincies en gemeenten

Provincies dragen ook op andere manieren bij aan de totstandkoming van de Luchtvaartnota en de herziening van het luchtruim. De provincies via de bestuurlijke overleggen met de Rijksoverheid. De gemeenten via de commissie Mobiliteit van VNG. De afspraken moeten ervoor zorgen dat de regio voldoende wordt gehoord bij de keuzes over de luchtvaart in Nederland.


Hoe geef ik mijn mening (zienswijze) over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van de Luchtvaartnota?


Wilt u uw mening geven over de NRD, die bepaalt waar de milieueffectrapportage (plan-MER) van de nieuwe Luchtvaartnota over gaat? Dan kon u van 20 maart tot en met 16 april 2019 een zienswijze indienen op de website Platformparticipatie.nl.

Onderwerpen zienswijze

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil graag uw mening over 3 onderwerpen in de NRD:

 1. denkrichtingen Luchtvaartnota 2020-2050: veiligheid als basis en daar bovenop leefomgeving, klimaat, economie;
 2. toetskader: criteria waarop de plan-MER toetst;
 3. participatie en procedure: inspraak en stappen tot het besluit over de nieuwe Luchtvaartnota.

U kon ook reageren op andere onderwerpen in de NRD.

Wat gebeurt er met uw reactie over de NRD?

Het ministerie leest alle reacties (zienswijzen) over de NRD. In een nota van antwoord beschrijft IenW wat er met de zienswijzen gebeurt. De opbrengst gebruikt IenW voor het proces van de plan-MER die input oplevert voor de Luchtvaartnota die in de tweede helft van 2019 verschijnt.

Meer informatie in de Leeswijzer bij de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Luchtvaartnota 2020-2050.

Cookie settings