Geef uw mening over het Concept wetsvoorstel bestuursrechtelijk beroep bij luchthavenbesluiten

Update 15-09-2023: De termijn waarbinnen u een reactie kon indienen, is gesloten. U kunt geen reactie meer indienen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt wijzigingen voor in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet luchtvaart. Deze wetswijziging maakt het mogelijk om direct beroep bij de bestuursrechter in te stellen tegen luchthavenindeling- en luchthavenverkeerbesluiten voor Schiphol en tegen luchthavenbesluiten voor de luchthavens Lelystad, Rotterdam en Eindhoven.

Daarnaast wordt bepaald dat voor deze besluiten beroep in eerste en enige aanleg bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State mogelijk is. Ten slotte wordt binnen de Wet luchtvaart eenduidigheid aangebracht in de voorbereidingsprocedures door de periode om een zienswijze in te dienen te verlengen van 4 naar 6 weken.

Het voornemen tot deze wijzigingen is vastgelegd in de Luchtvaartnota 2020-2050, omdat er draagvlak was onder met name bewonersorganisaties om de gang naar de bestuursrechter open te stellen. Met deze wijzigingen wordt invulling gegeven aan dit voornemen.

Consultatie

Op 17 juli 2023 is een internetconsultatie gestart om reacties over het concept wetsvoorstel op te halen. U kon tot en met 11 september 2023 een reactie achterlaten op de website internetconsultatie.nl. Op deze website vindt u ook nadere informatie over het doel en de inhoud van het concept wetsvoorstel.

Vervolg procedure zienswijze

De reacties op de internetconsultatie worden door medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gelezen en beoordeeld. Op basis van de ontvangen reacties zal het ministerie een reactiedocument opstellen. In een reactiedocument wordt weergegeven wat er met alle ingediende reacties wordt gedaan. Indieners worden hierover geïnformeerd.

Na de verwerking van de binnengekomen reacties zal het concept wetsvoorstel waarschijnlijk in het najaar van 2023 in de Ministerraad worden behandeld. Bij instemming van de Ministerraad zal het concept wetsvoorstel voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State en vervolgens worden behandeld in de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Wanneer het wetsvoorstel door beide Kamers is aangenomen kan publicatie van het wetsvoorstel in het Staatsblad plaatsvinden en kan de wet in werking treden.