Webinar vliegtuiggeluid 9 mei 2023

In dit online Webinar worden onderzoeken toegelicht die zijn uitgezet in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Defensie. Ook geeft IenW toelichting op het advies over richtlijnen voor omgevingsgeluid van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het webinar is voornamelijk bedoeld als een informatieve bijeenkomst. Daardoor is er deze middag beperkte ruimte voor  beantwoording van vragen. Alle vragen die raakvlakken hebben met de presentaties zullen we achteraf schriftelijk beantwoorden en met alle deelnemers delen.

Aanmelden

Wilt u het webinar bijwonen? Meldt u dan aan door een mail te sturen naar: regionaleluchthavens@minienw.nl.

Achtergrond-informatie

Bekijk hier de Kamerbrief over voortgang meten en rekenen luchtverkeergeluid.

Programma

13.30 uur: Inleiding door IenW Directeur Luchtvaart Henri van Faassen

13.40 uur: Toelichting Belevingsonderzoek geluidhinder en slaapverstoring luchtvaart 2020 (pdf) door GGD GHOR Nederland Anne Meerdink.
In het rapport is een analyse gemaakt van de situatie rond burgerluchthavens van nationale betekenis en militaire vliegvelden. Daarbij zijn trends in kaart gebracht en is een vergelijking opgenomen met andere geluidbronnen.

14.10 uur: Toelichting relaties vliegtuiggeluid –hinder en slaapverstoring 2020, door RIVM, Marije Reedijk. Het rapport onderzoekt de relatie tussen de blootstelling aan vliegtuiggeluid en de mate van hinder of slaapverstoring. Zowel door burgerluchthavens van nationale betekenis als militaire vliegvelden. Dit heet een blootstelling-responsrelatie (BR-relatie).

14.40 uur: Pauze

15.00 uur: Toelichting onderzoek individuele bescherming, door Jan Hooghwerff (M+P) en Kjeld Vinkx (To70) Dit onderzoek wordt uitgevoerd omdat het kabinet wil weten of en hoe de individuele bescherming is geborgd in het huidige stelsel met handhavingspunten, in het nieuwe normen-en handhavingsstelsel (NNHS) en in een toekomstig normenstelsel voor de burgerluchthavens Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport, Groningen Airport Eelde en Lelystad Airport.

15.30 uur:Toelichting kabinetsreactie WHO-advies door ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Maarten van der Niet.
In oktober 2018 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het rapport gepubliceerd Environmental Noise Guidelines for the European Region over geluid en gezondheid. Het RIVM heeft vervolgens onderzoek gedaan naar hoe dit advies zich verhoudt tot (inter)nationaal beleid, en hoe het advies gebruikt kan worden om het beleid te versterken. Het ministerie van IenW zal u informeren over de kabinetsreactie hierop, die recent aan de Tweede Kamer is gestuurd.

15.50 uur: Vervolgtraject door RIVM, Abhishek Sahai

16.00 uur: Sluiting