Nadeelcompensatieregeling Schiphol: woonschepen en bedrijfswoningen

De nadeelcompensatieregeling is ook bedoeld voor hoofdbewoners van woonschepen en bedrijfswoningen die in de buurt liggen van de handhavingspunten waar in de periode 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2019 de grenswaarden voor geluid zijn overschreden.

Onder een bedrijfswoning wordt een woning verstaan in of bij een gebouw of op een terrein, die hoort bij en functioneel gebonden is aan een bedrijf, instelling of voorziening in dat gebouw of op dat terrein.

In deBeleidsregel nadeelcompensatie overschrijding grenswaarden geluid luchthaven Schiphol vindt u alle informatie over de regeling. Bijvoorbeeld over de voorwaarden om in aanmerking te komen en de manier waarop de hoogte van de compensatie berekend wordt.

Eind maart 2024 stuurde het ministerie van IenW een brief naar de bewoners van woonschepen en bedrijfswoningen om hen te informeren over de mogelijkheid nadeelcompensatie aan te vragen. In de brief staat uitleg over de nadeelcompensatieregeling. Ook staat in de brief hoe een aanvraag kan worden ingediend voor de periode 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2019.

Van 1 april tot en met 30 juni 2024 kunnen bewoners van woonschepen en bedrijfswoningen een aanvraag indienen.

Beoordeling van uw aanvraag

Uiterlijk 8 weken na het sluiten van de aanvraagperiode neemt het ministerie van IenW een besluit over uw aanvraag. Als u een aanvraag heeft ingediend wordt u met een brief over het besluit geïnformeerd.

Als u in aanmerking komt voor compensatie, dan is in het besluit aangegeven wat de hoogte van de compensatie is en wanneer deze wordt uitbetaald. De hoogte van de compensatie is afhankelijk van een aantal factoren en kan daarom voor iedereen anders zijn.

  • De toenmalige WOZ-waarde (of RRB-waarde) van uw woning (woonschip);
  • Het aantal dagen in de periode 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2019 waarop u hoofdbewoner van de woning was;
  • De mate van de overschrijding van de grenswaarde bij het handhavingspunt in de buurt van uw woning.

Het merendeel van de berekende compensatie valt tussen de 50 euro en 2.200 euro. Het ministerie streeft ernaar om de compensatie uiterlijk 6 weken na het versturen van de brief met het besluit uit te betalen.

Meer informatie

Als u vragen heeft over de uitvoering van de nadeelcompensatieregeling, kunt u contact opnemen via vragen-ncschiphol@rws.nl.

Veelgestelde vragen