Nadeelcompensatieregeling Schiphol

Rondom vliegveld Schiphol gelden regels voor vliegtuiggeluid die niet overtreden mogen worden. Die regels, ook wel grenswaarden genoemd, worden berekend bij 35 geluidspunten (handhavingspunten) in de buurt van Schiphol. In de periode 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2019 is de grenswaarde bij een aantal geluidspunten in de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen overschreden.

Dat betekent dat er meer geluid van vliegverkeer was dan volgens de regels was toegestaan. Dit blijkt uit de handhavingsrapportages van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

In 2015 is, vooruitlopend op het nieuwe Luchthavenverkeerbesluit (LVB), door het Rijk besloten dat bij overschrijding van deze grenswaarden ‘anticiperend wordt gehandhaafd’. Dit houdt in dat de ILT niet optreedt als de overschrijding voorkomt uit de regeling van het nieuwe LVB. Dat is de reden waarom bewoners die in de buurt van deze geluidspunten woonden, in deze periode schade hebben geleden. Voor die schade komt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bewoners tegemoet met nadeelcompensatie.

Recht op nadeelcompensatie

Iedereen heeft in bepaalde situaties wettelijk recht op nadeelcompensatie, ook wel financiële vergoeding genoemd. Bijvoorbeeld bij een langdurige wegopbreking, bij grootschalige bouwplannen of bij de aanleg van een metrostation. Het gaat om compensatie voor ‘gederfd woongenot’. Dat is een vorm van financiële/materiële schade die samenhangt met woonlasten die hun doel hebben gemist. Anders gezegd: het woongenot staat in die periode niet meer in verhouding tot de gemaakte woonlasten. Deze wettelijke compensatie heeft geen relatie met gezondheid(schade) of immateriële schade.

De nadeelcompensatieregeling Schiphol is ook zo’n regeling, bedoeld als tegemoetkoming voor gederfd woongenot.

Ontstaan nadeelcompensatieregeling Schiphol

Negen omwonenden van Schiphol hebben in 2020 aangegeven dat zij schade hebben geleden door het anticiperend handhaven en dienden verzoeken in voor nadeelcompensatie. Een onafhankelijke commissie onder leiding van mr. dr. Onno te Rijdt bracht in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een advies uit over de verzoeken. Door het overnemen van het advies is vervolgens door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een regeling ontstaan: de Beleidsregel nadeelcompensatie overschrijding grenswaarden geluid luchthaven Schiphol.

In de Beleidsregel nadeelcompensatie overschrijding grenswaarden geluid luchthaven Schiphol vindt u alle informatie over de regeling. Bijvoorbeeld over de voorwaarden om in aanmerking te komen en de manier waarop de hoogte van de compensatie berekend wordt.

Wie komt er in aanmerking?

Mensen die in de periode van november 2017 tot en met oktober 2019 hoofdbewoner waren van een woning in de buurt van een geluidspunt waarvan de grenswaarde is overschreden, komen in aanmerking voor compensatie. De compensatie is bedoeld als tegemoetkoming voor gederfd woongenot.

Tot 31 oktober 2023 konden aanvragen voor de hele periode (gebruiksjaar 2018 en 2019) worden ingediend. Omdat de schade voor 2018 inmiddels is verjaard, is het niet meer mogelijk voor gebruiksjaar 2018 een aanvraag in te dienen.

U kunt nog wel een aanvraag indienen voor schade in het gebruiksjaar 2019, dat kunt u doen tot 31 oktober 2024. Daarna verjaart ook deze schade.

Woonboten/bedrijfswoningen

De nadeelcompensatieregeling is ook bedoeld voor hoofdbewoners van woonboten en bedrijfswoningen die in de buurt liggen van de handhavingspunten waar in de periode 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2019 de grenswaarden voor geluid zijn overschreden.

Lees verder over de nadeelcompensatieregeling voor woonschepen en bedrijfswoningen.

Gebieden

De kaartjes hieronder laten zien welke handhavingspunten zijn overschreden. U vindt er de gebieden die in aanmerking komen voor nadeelcompensatie. Door in te zoomen op een kaartje kunt u straatnamen en huisnummers bekijken. 

Invullen aanvraagformulier

Het aanvragen kunt u doen via het online aanvraagformulier of het aanvraagformulier per post (pdf).

Voor het invullen van het aanvraagformulier voor nadeelcompensatie heeft u gegevens van MijnOverheid.nl nodig. Met die gegevens toont u aan dat u de hoofdbewoner was en de financiële lasten van de woning betaalde. Met uw DigiD kunt op de website inloggen. 

In onderstaande handleidingen staat beschreven waar u de gegevens op www.mijnoverheid.nl kunt vinden. 


Hulp

Heeft u hulp nodig bij uw DigiD?
Elke bibliotheek heeft een loket waar u terecht kunt met vragen over DigiD.

Wilt u hulp bij alle stappen van de aanvraag, en heeft u niemand in uw omgeving om u te helpen? Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen, bijvoorbeeld:

Beoordeling van uw aanvraag

Uiterlijk 8 weken na ontvangst van uw aanvraag neemt het ministerie van IenW een besluit over uw aanvraag. Indieners worden daar met een brief over geïnformeerd.

Als u in aanmerking komt voor compensatie, dan is in het besluit aangegeven wat de hoogte van de compensatie is en wanneer deze wordt uitbetaald. De hoogte van de compensatie is afhankelijk van een aantal factoren en voor iedereen anders. Door die factoren kan de compensatie voor woningen anders uitvallen:

  • De toenmalige WOZ-waarde van uw woning;
  • Het aantal dagen in de periode 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2019 waarop u hoofdbewoner van de woning was;
  • De mate van de overschrijding van de grenswaarde bij het handhavingspunt in de buurt van uw woning.

Het merendeel van de berekende compensatie valt tussen de 50 euro en 2.200 euro. Het ministerie streeft ernaar om de compensatie uiterlijk 6 weken na het versturen van de brief met het besluit uit te betalen.

Bezwaar indienen

Tegen het besluit op uw ingediende aanvraag kunt u een bezwaarschrift indienen bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hoe u dat moet doen, staat in het besluit dat u ontvangt op uw aanvraag. U moet uw bezwaarschrift in ieder geval binnen zes weken na dagtekening van het besluit indienen. 

Het indienen van een bezwaar heeft alleen zin als er ook een aanvraag voor nadeelcompensatie is gedaan en u daar een besluit over heeft ontvangen. Alleen in dat geval kan het bezwaar inhoudelijk in behandeling worden genomen.

Ingediende bezwaren zullen zo zorgvuldig en snel als mogelijk worden behandeld. Vanwege het grote aantal bezwaren dat het ministerie heeft ontvangen, duurt de behandeling ervan langer dan voorzien en gaan we de beslistermijnen helaas niet halen. Naar verwachting wordt u voor 1 mei 2024 met een brief geïnformeerd over de beslissing op uw bezwaar. 

Documenten

Veelgestelde vragen

Meer informatie

Als u vragen heeft over de uitvoering van de nadeelcompensatieregeling, dan kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat via vragen-ncschiphol@rws.nl.