Advies commissie Te Rijdt voor verzoeken tot nadeelcompensatie

Negen omwonenden van Schiphol hebben in 2020 aangegeven dat zij schade hebben geleden door het anticiperend handhaven en dienden verzoeken in om nadeelcompensatie. Een onafhankelijke commissie onder leiding van mr. dr. Onno te Rijdt bracht in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een advies uit over de verzoeken.

Negen verzoeken, negen adviezen

Om de negen aanvragen te kunnen beoordelen en advies uit te kunnen brengen, heeft de commissie vier aspecten onderzocht:

  1. de vraag of de schade een gevolg is van – in dit geval – de overschrijdingen van grenswaarden (een zogeheten causaal verband);
  2. de omvang van de door verzoeker geleden schade;
  3. de vraag of de schade redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van verzoeker behoort te blijven;
  4. de vraag of de vergoeding van de schade voor verzoeker niet reeds geheel of gedeeltelijk anderszins is verzekerd.

Er zijn twee uitkomsten op het onderzoek mogelijk: positief of negatief. Het resultaat van het onderzoek van de commissie was het advies om vijf aanvragen toe te wijzen en vier af te wijzen.

Nadeelcompensatie voor andere omwonenden

Het ministerie nam het advies in grote lijnen over en liet ook onderzoeken hoeveel andere omwonenden te maken hadden met vergelijkbare omstandigheden. Het gaat om zo’n 4600 adressen, vooral in de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer.

De bewoners zijn er via een brief door het ministerie op gewezen dat zij mogelijk in aanmerking komen voor nadeelcompensatie. In de nadeelcompensatiewetgeving is dat normaal gesproken andersom: dan moet de bewoner daar initiatief toe nemen.

De beleidsregel

Voor het compenseren heeft het ministerie van IenW een regeling (ook wel ‘beleidsregel’ genoemd) opgesteld. De regeling is ontstaan door het overnemen van het advies van de commissie Te Rijdt.

Ook heeft de commissie adviezen gegeven over onder andere de berekening van de schade. Daarbij gaat de adviescommissie uit van de marktwaarde van de woning. In plaats van de marktwaarde van een woning hanteert het ministerie van IenW in de beleidsregel de WOZ-waarde van een woning per 1 januari van het jaar ná het jaar waarin de schade is geleden. Het is helaas niet haalbaar om voor elke woning een taxatie uit te voeren. Peilingen naar de hoogte van de WOZ-waarde in gelijking met de gemiddelde marktwaarde laten zien dat de WOZ-waarde van woningen in de meeste gevallen ook gunstiger uitpakt.

Het ministerie hanteert in de regeling een andere methode om de overschrijding van de grenswaarden bij handhavingspunten vast te stellen, dan de commissie adviseerde. In de methode van het ministerie worden ook standaardwaarden, die een vast onderdeel zijn van de berekening van overschrijdingen, meegenomen.

Adviezen

Hieronder vindt u twee adviezen van de commissie Te Rijdt voor de aanvragen die door de negen bewoners zijn gedaan. Een advies om nadeelcompensatie toe te kennen en een advies om het verzoek af te wijzen. Ook vindt u hier de beleidsregel die door het ministerie van IenW is opgesteld voor de nadeelcompensatie van de circa 4600 andere omwonenden.