Regels voor vliegtuiggeluid Schiphol

In het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) dat onder de Wet Luchtvaart valt, staan regels voor het gebruik van de luchthaven. Ook staan er regels in voor vliegtuiggeluid. Vliegtuigen mogen in een gebruiksjaar een maximale hoeveelheid geluid maken om geluidshinder voor de omgeving te beperken. Dat wordt bepaald aan de hand van een stelsel met regels; het handhavingsstelsel.

Om te bepalen hoeveel geluid vliegtuigen totaal in een gebruiksjaar mogen maken, zijn er rondom Schiphol handhavingspunten.

De handhavingspunten kun je zien als emmers.

Als een vliegtuig over een emmer vliegt, valt er geluid in.

Hoe meer geluid een vliegtuig maakt, hoe groter de druppel in de emmer.

Elke emmer heeft zijn eigen inhoud. Dat heet een grenswaarde.

Hoe dichter bij Schiphol, hoe groter de emmer. 

Als een emmer vol is, dan is de grenswaarde bereikt.

Er mag geen geluid meer zijn boven deze emmer.

Schiphol stuurt vliegtuigen dan over vliegroutes met legere emmers als het weer dat toelaat.
De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op de grenswaarden en bekijkt of een overtreding heeft plaatsgevonden.

Hoe handhaaft de Inspectie voor Leefomgeving en Transport?

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport houdt in de gaten dat er op jaarbasis niet meer vliegtuiggeluid is dan is toegestaan. Dat gebeurt aan het eind van het gebruiksjaar, dat loopt van 1 november tot en met 31 oktober. Als er toch een grenswaarde wordt overschreden dan zal de ILT een maatregel opleggen.

Vaak is die maatregel dat er in het volgende gebruiksjaar minder over dat handhavingspunt mag worden gevlogen. Zo wordt er steeds rekening gehouden met de omgeving.

Wat is anticiperend handhaven?

Een uitzondering op de manier waarop ILT handhaaft, is het zogeheten ‘anticiperend handhaven’.

In 2016 werd de Wet Luchtvaart aangepast. Toen is er een nieuw geluidstelsel geïntroduceerd, het Nieuwe Normen- en Handhavingstelsel (NNHS). Dit stelsel moet er onder andere voor zorgen dat vliegtuigen zo veel mogelijk start- en landingsbanen gebruiken die in de omgeving de minste hinder geven.

Het NNHS is nog niet officieel in werking getreden. Daarvoor is aanpassing nodig van het Luchthavenverkeerbesluit (LVB) van Schiphol. Er wordt al wel volgens de regels van het NNHS gevlogen om geluidshinder te beperken. Als vliegtuigen volgens die regels vliegen en er een grenswaarde wordt overschreden, kan de ILT geen maatregel opleggen. Dat heet anticiperend handhaven. Zodra het NNHS wettelijk is vastgelegd, kan de ILT handhaven.