Nieuwe stap naar betere leefomgeving Schiphol

Vandaag hebben minister Harbers en de voorzitter van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), de heer Olthof de bestuursovereenkomst ‘intenties samenwerking NOVEX Schipholregio’ getekend. Dat deden zij namens het Rijk en de BRS.

NOVEX-gebied

De Schipholregio is als NOVEX-gebied aangewezen. Dat houdt in dat het Rijk en provincies en gemeenten in de omgeving van de luchthaven samen invulling gaan geven aan maatregelen. Het doel is om de leefomgevingskwaliteit in de Schiphol-regio te verbeteren en uitstoot en geluid te verminderen.

Tegelijkertijd moet er ruimte zijn voor natuurherstel, woningbouw, infrastructuur en de verbetering van het elektriciteitsnet. De afspraken voor het gezamenlijk aanpakken en uitwerken van deze opgaven zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst.

Concrete keuzes

Het tekenen van de bestuursovereenkomst vormt de start van de gebiedsagenda van het Ministerie van IenW en de Provincie Noord-Holland. De gebiedsagenda is de concrete invulling van de NOVEX-aanpak voor de Schipholregio. De ondertekening is een belangrijke eerste stap. Hierna volgt de concretiseringsfase, waarin de afspraken uit de bestuursovereenkomst samen met alle betrokken partijen verder worden uitgewerkt.

Naar verwachting is deze fase eind juni 2023 afgerond. Dan is inzichtelijk welke concrete keuzes er nodig zijn om samen de leefomgevingskwaliteit te verbeteren. In de periode daarna wordt gestart met de uitwerking van deze maatregelen.

Bestuurlijke Regie Schiphol en het Rijk

De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) is het samenwerkingsverband van 56 gemeenten en 4 provincies in de Schipholregio. Namens het Rijk is de overeenkomst ook ondertekend door de ministers van Economische Zaken en Klimaat, voor Klimaat en Energie, voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en voor Natuur en Stikstof.

Download de Bestuursovereenkomst intenties samenwerking NOVEX Schipholregio.