Voortgang actualisatie Luchthavenindelingbesluit (LIB)

Het Rijk en betrokken regionale overheden werken samen aan een herziening van het ruimtelijk beleid rondom Schiphol. Deze herziening is onderdeel van de uitvoeringsagenda van de Luchtvaartnota.

Eerste stap is een aanpassing van het Luchthavenindelingbesluit (LIB) met als doel de regelgeving beter te laten aansluiten op het huidig gebruik van de luchthaven. Een belangrijk onderdeel van deze voorgestelde wijziging is het actualiseren van de gebieden waar beperkingen voor gelden in het LIB.

De effecten van het huidige vliegverkeer zijn niet meer in lijn met de beperkingen die in 2004 zijn vastgelegd. De beperkingen zijn opgelegd uit het oogpunt van veiligheid en gezondheid. Dat de effecten nu anders zijn, komt onder andere door het wijzigen van vliegroutes, het stiller worden van de vloot enĀ  het volgen van andere vliegprocedures.

Met het actualiseren van de gebieden waarvoor beperkingen gelden, komen ruimtelijke beperkingen weer in lijn met op de huidige vliegoperatie.

Zienswijzeprocedure

Na de zomer wordt het ontwerpwijzigingsbesluit voorgelegd aan de ministerraad. Na vaststelling van het ontwerpbesluit volgt de openbare zienswijzeprocedure. In de zienswijzeprocedure heeft iedereen die dat wil de mogelijkheid om een reactie in te dienen op het ontwerpbesluit. Deze openbare zienswijzeprocedure duurt zes weken en vindt in het najaar plaats. De start van de zienwijzeprocedure wordt onder andere in de Staatscourant gepubliceerd en via deze website kenbaar gemaakt.

Tegelijk met het starten van de zienswijzeprocedure wordt het ontwerpbesluit voorgelegd aan het parlement. Als het parlement groen licht heeft gegeven, wordt de wetgeving nog getoetst door de Raad van State. Als alle formele stappen zijn doorlopen is de verwachting dat het gewijzigde LIB in de zomer van 2024 in werking treedt.

Stapsgewijs hinder verminderen

Deze wijziging van het LIB is een eerste stap om de ruimtelijke regels in lijn te brengen met het huidige vliegverkeer. Als uitwerking van de hoofdlijnenbrief Schiphol van 24 juni 2022 werken we aan het vastleggen van regels die stapsgewijs de hinder voor de omgeving moeten verminderen. Deze nieuwe regels hebben daarmee een effect op het vliegverkeer.

De tweede stap van de herziening van het ruimtelijke beleid is het in samenhang brengen van ruimtelijke regels met deze nieuwe uitgangspunten. Met het vaststellen van de Bestuursovereenkomst Intenties Samenwerking NOVEX Schipholregio is deze vervolgstap onderdeel gemaakt van NOVEX regio Schiphol.