Rotterdam The Hague Airport

Vanaf Rotterdam The Hague Airport vertrekken vooral passagiersvluchten voor vakantie en zakelijke reizen. Bij noodsituaties mag Schiphol ook uitwijken naar deze luchthaven. De luchthaven is eigendom van de Schiphol Group.

Rotterdam The Hague Airport is 24 uur per dag open. Tussen 23.00 en 7.00 uur gelden regels voor de nacht. De luchthaven is dan beperkt open voor bijvoorbeeld:

  • vliegtuigen in nood
  • spoedeisende medische vluchten, bijvoorbeeld voor levensreddende operaties
  • regeringsvluchten, bijvoorbeeld voor ministers
  • zakelijke personenvliegtuigen met minder dan 20 stoelen

Ontwikkeling Rotterdam The Hague Airport

Vertegenwoordigers van de omwonenden, bestuurders van omliggende gemeenten, ondernemingen, kennisinstellingen, de luchthaven en de luchtvaartsector hebben samen verkend op welke manier de luchthaven zich verder kan ontwikkelen. Een onafhankelijk voorzitter heeft de verkenning geleid.

Met de regionale verkenning zijn de voorbereidingen gestart voor een luchthavenbesluit. Luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) wil daarbij zorgvuldig handelen en kiest er daarom voor eerst de effecten op het milieu te onderzoeken in een milieueffectrapport (MER). Het MER zorgt ervoor dat het milieubelang volwaardig wordt meegewogen bij het nemen van het Luchthavenbesluit. De alternatieven die in het MER onderzocht worden, worden daarnaast voorzien van een economische onderbouwing.

De eerste stap  is het beschrijven van de voorgenomen activiteit en de te onderzoeken milieueffecten. Dit gebeurt in de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) . Het doel van de NRD is om inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en betrokken overheidsorganen te informeren. En om ze te raadplegen over de gewenste inhoud en diepgang van het milieueffectrapport.

RTHA heeft op 28 december 2022 de NRD opgesteld, die door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ter inzage is gelegd van 26 januari tot en met 8 maart.  143 Bewoners en organisaties hebben op de NRD gereageerd met zogeheten zienswijze.

Ook heeft het ministerie advies  gevraagd aan de Commissie voor de m.e.r. en de wettelijke adviseurs. De Commissie voor de m.e.r. heeft op 24 april jl. een advies gegeven.

Met de reactienota reageert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de ingebrachte zienswijzen en op het advies van de Commissie voor de m.e.r. Op basis van de adviezen en zienswijzen formuleert het ministerie een advies aan Luchthaven Rotterdam The Hague Airport over het op te stellen MER. De inhoud van het advies is in deze reactienota opgenomen. In de samenvatting van de reactienota zijn de belangrijkste aanvullingen op de NRD opgenomen.

U kunt de reactienota digitaal bekijken en downloaden op www.platformparticipatie.nl/rtha

Natura 2000

Parallel aan het milieueffectrapport wordt voor het luchthavenbesluit ook een passende beoordeling gemaakt in verband met de mogelijk grote gevolgen voor een Natura 2000-gebied in de omgeving van de luchthaven.

Vervolg

Na afronding van het MER en eventueel andere onderbouwende studies doet de luchthaven een aanvraag voor een Luchthavenbesluit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Waarbij de voorgenomen activiteit wordt beschreven en de onderbouwende studies worden aangeboden. Vervolgens stelt het ministerie een ontwerp-Luchthavenbesluit op, dat samen met de onderbouwende studies naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Ook komen het besluit en de rapporten ter inzage voor het publiek.

De verwachting is dat begin 2025 het ontwerp luchthavenbesluit en milieueffectrapport ter inzage worden gelegd. U kunt dan weer een zienswijze indienen. U wordt door het ministerie geïnformeerd wanneer de zienswijzentermijn start. Het streven is om het Luchthavenbesluit uiterlijk medio 2025 in werking te laten treden.