NOVEX regio Schiphol

Binnen regio Schiphol gaan ministeries, provincies en gemeenten met elkaar uitwerken hoe ze de ruimtelijke opgaven in regio willen invullen. Het doel is om zo een impuls te geven aan de kwaliteit van de leefomgeving. Zo komen ze met elkaar tot een nieuwe balans die de gezondheid en kwaliteit van leven in de buurt van de internationale luchthaven Schiphol verbetert. Zij doen dit onder de naam NOVEX regio Schiphol.

Kaart gebied NOVEX Schiphol
Gebiedskaart van NOVEX regio Schiphol.

De internationale luchthaven Schiphol verbindt Nederland met de rest van de wereld. Voor een klein land als Nederland levert een goede internationale verbondenheid een belangrijke bijdrage aan onze welvaart en ons welzijn. We kunnen zaken doen, op vakantie gaan en vrienden en familie over de hele wereld bezoeken. Goederen kunnen snel over grote afstand worden verplaatst. Mede door luchtvaart kan Nederland als klein land een internationaal knooppunt zijn van mensen, handel, investeringen en kennis. Tegelijk ligt Schiphol in één van de drukste gebieden van Nederland. Omwonenden ervaren ook de nadelen van die drukte. Ze hebben overlast van vliegtuiggeluid en maken zich zorgen om de negatieve effecten van luchtvaart op hun gezondheid, de natuur en het klimaat.

Urgentie ruimtelijke opgaven

Voor regio Schiphol geldt dat er urgentie bestaat voor verschillende ruimtelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld woningbouw en infrastructuur. Deze opgaven hebben gemeen dat ze de kwaliteit van de leefomgeving beïnvloeden. En dat in een omgeving waar maar beperkt ruimte is, en er beperkingen vanuit veiligheid en geluid zijn gesteld aan het bouwen van woningen in de buurt van een luchthaven. Voor de NOVEX regio Schiphol is het daarom belangrijk om afspraken te maken over de vermindering van emissies zoals stikstof en geluid, kansen bieden voor natuurherstel, verbetering van het elektriciteitsnet en het verminderen van de CO2-uitstoot.

De ruimtelijke opgaven hebben daarbij invloed op elkaars tempo en invulling. In positieve zin als ze elkaar versterken of juist omdat ze elkaar in de weg zitten. Die versterking is waar we binnen NOVEX naar op zoek zijn, zodat de overheden samen de opgaven versneld kunnen realiseren om de omgeving te beschermen tegen negatieve effecten van de luchtvaart. Maar ook het in kaart brengen van de verschillende belangen helpt om keuzes te maken in de regio Schiphol. Niet alle besluiten en maatregelen in de Schipholregio worden uitgewerkt in de NOVEX Schiphol. Deze krijgen uitwerking in andere, soms al lopende, gebiedsinitiatieven. NOVEX Schiphol heeft een coördinerende rol om trajecten met elkaar te verbinden en een aanjagende functie te vervullen.

Wat willen we met elkaar bereiken in de regio Schiphol?

We willen de kwaliteit van de leefomgeving van de regio Schiphol verbeteren, zodat er een nieuwe en evenwichtiger balans ontstaat tussen een internationale luchthaven en het beschermen en bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving van de regio Schiphol.

Hoe gaan we die verbeterde kwaliteit van de leefomgeving bereiken?

Door samenwerking, dat is het sleutelwoord. Samenwerking tussen de verschillende overheden. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheden. En vanuit een gedeeld kader zoals vastgelegd in de Bestuursovereenkomst. Met oog voor de verschillende opgaven die belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven gezamenlijk aanpakken, als gelijkwaardige partners. Dit maakt de lijnen kort en zal gedeelde belangen versterken.

Voor de NOVEX regio Schiphol betekent deze samenwerking een afspraak tussen ministeries en de Bestuurlijke Regie Schiphol waarin provincies en gemeenten in deze regio zijn vertegenwoordigd.

De samenwerking tussen Rijk en regio is gericht op een duurzame relatie. Het werken aan een nieuwe balans tussen een internationale luchthaven en de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving vraagt keuzes en maatregelen op korte, middellange en lange termijn. Een voorbeeld voor een maatregel op korte termijn is het opheffen van de reservering van de Parallelle Kaagbaan. Betrokken partijen hebben na een brede afweging een keuze gemaakt die door de minister van Infrastructuur en Waterstaat is bekrachtigd.

Q&A's NOVEX regio Schiphol