Rijk en regio presenteren uitgangspunten voor versnelde aanpak opgaven in Schipholregio

Rijk en regio hebben vrijdag 23 juni 2023 het ontwikkelperspectief voor NOVEX regio Schiphol gepresenteerd. In het ontwikkelperspectief hebben ze uitgangspunten vastgelegd over hoe ze versnelling en versterking van de verschillende urgente opgaven in de Schipholregio gaan aanpakken.

NOVEX Schiphol presentatie ontwikkelingsperspectief

Binnen NOVEX Schipholregio gaan het Rijk, de vier betrokken provincies en 56 gemeenten met elkaar uitwerken hoe ze de ruimte rond Schiphol willen inrichten. Zo komen ze met elkaar tot een nieuwe balans die de kwaliteit van de leefomgeving verbetert.

Voor NOVEX Schiphol is het ontwikkelperspectief een eerste mijlpaal. Het zet hiermee een volgende stap om het strategische thema; ‘de balans tussen een gezonde leefomgeving en duurzame connectiviteit’ te verbeteren. Daarnaast is het voor inwoners een stap naar de verbetering van hun leefomgeving.

Kwaliteit leefomgeving verbeteren

Met het ontwikkelperspectief liggen nu uitgangspunten vast die de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren, zoals rechtszekerheid voor inwoners en initiatiefnemers. Dat doen we door het stellen van heldere kaders, het oplossen van juridische onduidelijkheden en het bieden van ook meer langetermijnperspectief voor inwoners en de luchtvaartsector. Centraal hierin staat de aandacht die gaat naar de voortdurende vermindering van negatieve effecten zoals geluid en stoffen van de luchtvaart.

Het ontwikkelperspectief geeft een beeld van de vele, veelal samenhangende, opgaven in de Schipholregio. Hierin is aandacht voor een betere afstemming en samenhang tussen wat er in de lucht gebeurt en waar het Rijk voor verantwoordelijk is, en wat op de grond waar Rijk en regio beiden verantwoordelijk voor zijn. Het ontwikkelperspectief van NOVEX regio Schiphol biedt ook inzichten die later dit jaar worden meegenomen in de provinciaale voorstel van de provincie Noord-Holland.

Korte en lange termijn

In het ontwikkelperspectief staat ook een aantal maatregelen welke op korte termijn kunnen worden genomen. Zo komen partijen overeen dat de ruimtelijke beperkingen in het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) geactualiseerd worden op de huidige situatie en ook op de lange termijn. Daarnaast is ook het besluit genomen om over te gaan tot het opheffen van de reservering van de Parallelle Kaagbaan.

Het ontwikkelperspectief geeft waardevolle informatie om te komen tot een Uitvoeringsagenda binnen NOVEX Schiphol. Daarin formuleren partijen een aanpak met concrete maatregelen op korte, middellange en lange termijn. Naar verwachting wordt de uitvoeringsagenda in de tweede helft van 2023 opgeleverd.