Uitvoeringsagenda NOVEX Schipholregio vastgesteld

Op donderdag 7 december is de Uitvoeringsagenda NOVEX Schipholregio vastgesteld. In de uitvoeringsagenda staat beschreven hoe en aan welke opgaven Rijk en regio samenwerken om de leefomgevingskwaliteit in de Schipholregio te verbeteren.

Samenwerken om de leefomgeving te verbeteren

In de NOVEX Schipholregio werken het Rijk, provincies en gemeenten in de omgeving van luchthaven Schiphol samen om de leefomgevingskwaliteit in de regio te verbeteren en negatieve effecten van luchtvaart, zoals geluid en uitstoot van stoffen, te verminderen. Tegelijkertijd moet er ook ruimte zijn voor natuurherstel, woningbouw, infrastructuur en de verbetering van het elektriciteitsnet. Voor de zomer van 2023 is de samenhang tussen deze opgaven inzichtelijk gemaakt via het Ontwikkelperspectief NOVEX regio Schiphol.

Concrete verkenningen, acties en besluiten

In de Uitvoeringsagenda staan 33 concrete verkenningen, acties en besluiten voor de korte, middellange en lange termijn. Zo is er aandacht voor het verminderen van geluidbelasting, het verbeteren van luchtkwaliteit en de woningbehoefte in de Schipholregio. Ook werken Rijk en regio aan het vitaal maken van (woon)gebieden dicht bij de luchthaven, die nu onder druk staan. Daarbij is niet alleen aandacht voor het beschermen, maar ook voor het bevorderen van een gezonde leefomgeving. In de Uitvoeringsagenda is bovendien aandacht voor de grote (reeds lopende) programma’s vanuit het Rijk, zoals Luchtruimherziening, Luchthavenverkeersbesluit Schiphol (LVB) en de actualisatie van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB).

Uitwerking van de acties

De volgende stap is de uitwerking van de verschillende acties. Op NOVEX regio Schiphol zal de NOVEX Schipholregio updates over de voortgang van de uitwerking publiceren.