Geef uw mening op aanvulling Actieplan Geluid Schiphol 2018 - 2023

Met ingang van dinsdag 16 mei 2023 kan iedereen een zienswijze indienen over een aanvulling op het Actieplan Geluid Schiphol 2018 - 2023. Deze aanvulling is nodig, omdat het kabinet het geluid voor Schiphol wil verminderen. U kunt uw zienswijze indienen tot en met maandag 26 juni 2023.

Schiphol veraf

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een aanvulling op het Actieplan Geluid Schiphol 2018-2023 voor. Dit actieplan is in 2018 vastgesteld en gaat in op de geluidsituatie rond luchthaven Schiphol. Het actieplan beschrijft hoeveel geluid het vliegverkeer van en naar de luchthaven produceert en welke maatregelen worden genomen om de geluidbelasting te beperken.

Europese regels schrijven voor dat als er een belangrijke ontwikkeling is, een actieplan kan worden gewijzigd of aangevuld. Er doet zich nu zo’n belangrijke ontwikkeling voor. Het kabinet wil namelijk nieuwe doelstellingen om geluid te verminderen voor Schiphol vastleggen. Het gaat dan om de volgende doelen:

  • 20% minder woningen met een geluidbelasting overdag van 58 dB of hoger
  • 20% minder personen die ernstig worden gehinderd bij een geluidbelasting overdag van 48 dB of hoger
  • 15% minder woningen met een geluidbelasting ’s nachts van 48 dB of hoger
  • 15% minder personen die ernstig in hun slaap worden gestoord bij een geluidbelasting van 40 dB of hoger.

Deze doelen zijn bepaald om de geluidsituatie voor omwonenden van luchthaven Schiphol te verbeteren. Hiermee wil het kabinet de balans tussen omgeving, milieu, netwerk en economie rond luchthaven Schiphol herstellen.

Balanced Approach

Parallel aan deze zienswijzeprocedure om het Actie Geluid Schiphol aan te vullen, loopt er een zogenaamde Balanced-Approach-procedure. Deze procedure is Nederland, als EU-lidstaat, verplicht om te doorlopen als ze geluidbelasting wil verminderen voor een luchthaven met meer dan 50.000 vliegtuigbewegingen per jaar. Schiphol zit op bijna 500.000 vliegbewegingen per jaar en dus is de Balanced Approach (BA) verplicht.

Met de nu voorgestelde aanvulling op het Actieplan Geluid Schiphol komen het actieplan en de doelen in het consultatiedocument van de Balanced Approach weer met elkaar in lijn.

Reacties op Balanced Approach worden meegenomen

Hebt u al gereageerd op de consultatie voor de Balanced Approach, dan wordt uw reactie ook meegenomen in de verwerking van zienswijzen op de aanvulling op het Actieplan Geluid Schiphol 2018 – 2023.

Vervolg procedure zienswijze

Uw zienswijze worden samen met de reacties op de internetconsultatie Balanced Approach door medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gelezen en beoordeeld. Op basis van de ontvangen zienswijzen zal het ministerie een reactiedocument opstellen. In een reactiedocument wordt weergegeven wat er met alle ingediende reacties en zienswijzen wordt gedaan. Indieners worden hierover geïnformeerd.

Volgend jaar stelt de overheid een nieuw en volledig geactualiseerd Actieplan Geluid Schiphol op voor de jaren 2024-2029. Over het ontwerp voor dit nieuwe plan kunt u te zijner tijd een zienswijze indienen.