Stand van zaken actualisatie Luchthavenindelingbesluit Schiphol

De Rijksoverheid, provincies en gemeenten werken samen aan het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit rondom Schiphol. Dit doen zij via het programma NOVEX Schipholregio. Eén van de afspraken in de NOVEX Schipholregio is het actualiseren van het Luchthavenindelingbesluit (LIB).
 

Luchthavenindelingbesluit
De overheid heeft rondom Schiphol zones aangewezen. Per zone gelden andere beperkingen. Een overzicht van de beperkingen per zone staat in het Luchthavenindelingbesluit. De regels hebben te maken met geluidshinder, veiligheid van omwonenden en bedrijven in het gebied, en vliegveiligheid. Gebouwen mogen bijvoorbeeld niet te hoog zijn. De grenzen van de zones in het Luchthavenindelingbesluit (LIB) passen niet meer goed bij hoe er nu wordt gevlogen op Schiphol. Daarom moeten deze grenzen worden aangepast.

Milieurapport
Het ministerie van IenW onderzocht de mogelijke effecten van de aanpassingen van het LIB op het milieu. De eerste bevindingen tonen aan dat aanzienlijke effecten op het milieu niet uit te sluiten zijn. Daarom moet het ministerie een uitgebreide Milieu Effect Rapportage (MER) - procedure doorlopen om de exacte effecten op het milieu vast te stellen. De minister heeft besloten om voor de aanpassingen van het LIB geen aparte procedure te volgen, maar aan te sluiten bij de MER-procedure voor het nieuwe Luchthavenverkeersbesluit (LVB). Op basis van die resultaten besluiten we of het LIB nog geactualiseerd wordt voordat dat gebeurt bij de invoering van een nieuw stelsel voor vliegtuiggeluid.

Meer informatie is te vinden in de Kamerbrief die de minister op 28 maart 2024 naar de Tweede Kamer stuurde.