Actieplan omgevingslawaai Schiphol 2024-2029 vastgesteld

Deze week heeft de minister van IenW het Actieplan omgevingslawaai Schiphol 2024-2029 vastgesteld. Het Rijk is volgens een Europese Richtlijn verplicht om elke vijf jaar het Actieplan te actualiseren. Het Actieplan beschrijft hoeveel geluid het vliegverkeer van en naar de luchthaven produceert en welke maatregelen worden genomen om de geluidbelasting te beperken. In het Actieplan staat ook het huidige beleid en welke maatregelen de overheid de komende vijf jaar wil.

Een ontwerpversie van dit Actieplan heeft begin dit jaar ter inzage gelegen, iedereen kon hierop reageren. De ingediende reacties zijn verwerkt in een zogeheten Nota van Antwoord. Als dit leidde tot aanpassingen, zijn deze opgenomen in het vastgestelde Actieplan.

Het Actieplan wordt gepubliceerd in de Staatscourant en ingediend bij de Europese Commissie. Ook  krijgen mensen die een reactie hebben ingediend een brief van het ministerie van IenW met informatie over het vastgestelde Actieplan.

Document

Het Actieplan omgevingslawaai Schiphol 2024-2029 is hier te vinden.