Ontwikkeling luchtvaart

Het coronavirus heeft de luchtvaart hard geraakt. De meeste vliegtuigen staan aan de grond. Samen met de luchtvaartmaatschappijen en vliegvelden werkt de Rijksoverheid aan het herstel. In de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 legt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de basis voor de periode na de crisis. De luchtvaart is belangrijk Nederland, maar heeft ook negatieve effecten. De geluidshinder en uitstoot van vervuilende stoffen moeten daarom omlaag.

Goed verbonden, duurzame luchtvaart

Het kabinet wil dat Nederland door de lucht goed verbonden blijft met de rest van de wereld. De luchtvaart moet stiller en duurzamer worden. In de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 staan de randvoorwaarden voor de toekomstige ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland. In het plan-MER zijn de effecten onderzocht.

4 publieke belangen staan centraal in de nota:

  • Luchtvaart veilig in de lucht en op de grond
  • Nederland goed verbinden met de rest van de wereld
  • Aantrekkelijke en gezonde leefomgeving
  • Luchtvaart duurzaam

Met de Luchtvaartnota brengt het kabinet een balans aan tussen de verschillende publieke belangen.  

Veilige luchtvaart

Luchtvaart is een hele veilige manier om te reizen. De luchtvaart veilig houden staat voor het kabinet voorop. De Rijksoverheid zal bij grote veranderingen in de luchtvaart van tevoren een onafhankelijke integrale veiligheidsanalyse in de lucht en op de grond laten uitvoeren.

Verder lezen over veiligheid in de luchtvaart.

Nederland internationaal bereikbaar

De sleutelpositie van Schiphol in het internationale netwerk van verbindingen via de lucht is belangrijk voor het economische succes van ons land. Het kabinet wil die sleutelpositie en de banen behouden en de netwerkfunctie van rechtstreekse verbindingen met de rest van de wereld versterken. Daarnaast wil het kabinet samen met betrokken partijen de internationale verbindingen over het spoor en de weg verbeteren, zodat het aantrekkelijker wordt om voor korte afstanden de trein of de bus te nemen in plaats van het vliegtuig.

Verder lezen over hoe Nederland internationaal verbonden blijft.

Aantrekkelijke leefomgeving

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe koers is dat er alleen ruimte voor groei voor de Nederlandse luchthavens is als de hinder voor mensen in de omgeving en de impact op het milieu aantoonbaar afneemt. Bij Schiphol gaat het bijvoorbeeld om het terugbrengen van het aantal nachtvluchten. Het kabinet betrekt omwonenden en andere belanghebbenden nauw bij de ontwikkelingen van de luchthavens, en zal dat blijven doen. In aanvulling op de wettelijk voorgeschreven geluidsberekeningen zal er meer gebruik worden gemaakt van metingen. Dit geeft de mensen in de omgeving meer duidelijkheid over de geluidsbelasting en kan de berekeningen verbeteren.

Lees verder over het meten en berekenen van geluid.

Onderzoeksinstelling RIVM onderzoekt de effecten van ultrafijnstof op de gezondheid. De uitkomsten leveren informatie op die gebruikt kan worden bij het beleid voor de luchthavens.

Verder lezen over fijnstof en ultrafijnstof in de luchtvaart.

Duurzaamheid: minder uitstoot CO2

Om de klimaatdoelen te halen, moet ook de luchtvaart de uitstoot verminderen. Het kabinet wil dat de CO2-uitstoot van vertrekkende vluchten over tien jaar ligt op het niveau van vijftien jaar geleden. In 2050 moet de uitstoot gehalveerd zijn ten opzichte van 2005 en in 2070 nul.

Verder lezen over de aanpak van de CO2-uitstoot door de luchtvaart.

Bestuur en inspraak luchtvaart

De Rijksoverheid is eindverantwoordelijk voor de luchtvaart in Nederland en neemt besluiten. Een Nationale Klankbordgroep Luchtvaart denk mee over toekomstige ontwikkelingen. Hierin zitten belanghebbenden samen met IenW en het ministerie van Defensie aan tafel.

Cookie-instellingen