Reservering voor aanleg nieuwe start- en landingsbaan Schiphol wordt geschrapt

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakte vandaag bekend dat er geen nieuwe start- en landingsbaan op Schiphol komt. De reservering op een stuk grond voor de aanleg van de zogeheten ‘parallelle kaagbaan’ wordt geschrapt.

Tijdens een bezoek aan het dorp Rijsenhout lichtte minister Harbers de aanwezige bewoners en bestuurlijke partijen persoonlijk in over het voorgenomen besluit. Door de reservering op deze grond sinds 2009 was ontwikkeling in Rijsenhout nauwelijks mogelijk. Dat had een groot effect op de leefbaarheid in het dorp.

Afweging voordelen en nadelen

De afgelopen maanden zijn gesprekken met verschillende betrokken partijen en belanghebbenden gevoerd. Daaruit bleek dat meeste gesprekspartners het besluit steunen om de reservering op te heffen. Schiphol gaf in april aan af te zien van een nieuwe start- en landingsbaan, en vroeg de regering de reservering op te heffen. Daarnaast laten onderzoeken zien dat het aanleggen van een nieuwe start- en landingsbaan parallel aan de huidige Kaagbaan, weinig voordelen op kan leveren. Daar staat wel  een grote verschuiving van overlast tegenover.

Vorig jaar juni maakte het kabinet bekend de kwaliteit van de leefomgeving rondom Schiphol te willen verbeteren, en daarvoor het aantal vluchten op de luchthaven te willen terugbrengen. Het schrappen van de reservering voor een nieuwe start- en landingsbaan past in deze koers.

Duidelijkheid en perspectief

Het opheffen van de reservering brengt duidelijkheid voor Rijsenhout en andere partijen. Ontwikkeling in Rijsenhout wordt weer mogelijk. De precieze invulling van de ontwikkeling in het dorp, wordt verder uitgewerkt door Rijk en regio. Verschillende ministeries en regionale overheden (provincies en gemeenten) in de omgeving van de luchthaven vormen NOVEX Schiphol. Dat houdt in dat zij samen invulling geven aan maatregelen om de leefomgevingskwaliteit in de Schiphol-regio te verbeteren, en uitstoot en geluid te verminderen.

Afbeelding met opstijgend vliegtuig met blauwe lucht en landbouwgrond als achtergrond

Geluidadaptief bouwen

Eén van de manieren om die leefomgeving te verbeteren en geluidshinder te verminderen, is door innovatief te bouwen. Met onder meer gebruik van schuine daken die geluid weerkaatsen, en door woningen op een andere manier te positioneren, kan het geluid van vliegtuigen in woningen en tuinen fors worden verlaagd. Dat blijkt uit onderzoeksresultaten van AMS Institute en TU Delft naar geluidadaptief bouwen. Het onderzoek krijgt een vervolg in de vorm van geluidadaptief ontworpen huizen (een ‘living lab’) waar mensen wonen. Daarvoor onderzoeken het Rijk en de regio (de Novex partijen) verschillende locaties, ook in Rijsenhout. De resultaten van de pilot kunnen voor de hele Schipholregio gunstige mogelijkheden bieden.

Vervolg

Het schrappen van de reservering is een voorgenomen besluit waarvoor bestaande regels moeten worden aangepast. Half juni start het ministerie een internetconsultatie om reacties en meningen op te halen. Na de verwerking van alle binnengekomen reacties zal het besluit waarschijnlijk in het najaar van 2023 in de ministerraad worden behandeld.

Lees ook de Kamerbrief over het opheffen van de ruimtereservering

Veelgestelde vragen