Rollen en verantwoordelijkheden

Het is belangrijk dat de luchtvaart in Nederland veilig, duurzaam, en verbonden is met de belangrijkste steden en landen in de wereld. En dat er een goede balans is met een prettige en gezonde leefomgeving. Daar zijn veel partijen bij betrokken. Samenwerking tussen die partijen is de basis voor een goed functionerende luchtvaart.

De Rijksoverheid bepaalt wie waar over gaat. Met duidelijke processen voor beleid, uitvoering, toezicht en besluitvorming. Alle betrokken partijen krijgen regels en de ruimte om te werken vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is eindverantwoordelijk voor de luchtvaart en beslist over onderwerpen die voor heel Nederland belangrijk zijn. Bijvoorbeeld hoeveel luchtvaart er nodig is. En welke milieu- en duurzaamheidsgrenzen er nodig zijn voor de bescherming van mens en natuur. Zoals de grens voor het uitstoten van het broeikasgas CO2.

Daarbij staan vier publieke belangen centraal:

  1. veiligheid, in de lucht en op de grond
  2. Nederland goed verbonden
  3. aantrekkelijke en gezonde leefomgeving, zoals minder geluidsoverlast
  4. duurzaamheid, bijvoorbeeld door minder CO2-uitstoot

Daarnaast zijn er veel andere partijen die een eigen rol en verantwoordelijkheid of een bepaald belang hebben. De luchthavens, de luchtverkeersleiding en de luchtvaartmaatschappijen zorgen voor de infrastructuur, de vliegtuigen en een veilige en goede afhandeling van het luchtverkeer.

(Semi) publieke partijen

Er zijn (semi) publieke partijen, zoals:

Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid dat de Rijksoverheid maakt.

Partijen met een belang

Ook zijn er partijen met een belang, zoals:

  • bewonersorganisaties
  • luchtvaartmaatschappijen
  • natuur- en milieuorganisaties

Hun mening weegt de Rijksoverheid zorgvuldig mee bij beslissingen.

Toezicht en handhaven door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de luchtvaart en handhaaft bij het overtreden van de regels. Daarnaast bewaakt de inspectie de kwaliteit van luchtvaartopleidingen. ILT handelt ook vergunningen af. Zoals een bewijs van bevoegdheid, brevet, certificaat en ontheffing.

Lees verder over de taken van de ILT.

Nationaal overleg

Vanaf 2023 gaat de Nationale Klankbordgroep Luchtvaart (NKL) van start. De klankbordgroep bespreekt op informele wijze het algemene beleid rond luchtvaart en denkt mee over toekomstige ontwikkelingen.

Expertgroep luchtvaartveiligheid

Veel regels voor de veiligheid van de luchtvaart worden internationaal bepaald. Zoals in de internationale burgerluchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties (ICAO) en het Europese agentschap voor de luchtvaartveiligheid (EASA). Om de regels goed toe te passen, spreekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met experts uit binnen- en buitenland. Dit gebeurt in de expertgroep luchtvaartveiligheid die regelmatig bijeenkomt.

Bestuurlijke betrokkenheid